Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1 – KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Sözleşme”) konusu, ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. ALICI ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin bilgilere dilediği zaman “https://www.woodnjoy.com” ana ulaşım sağlayabilecektir.

MADDE 2- TARAFLAR

2.1 – Satıcı Bilgileri

Unvan: Globally Bright Eğitim Danışmanlık Tercümanlık ve Tic. A.Ş./ https://www.woodnjoy.com//  (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: Nardüzü Mah. 148. Sok. D Blok No:5-4 İç Kapı No:12 Arsuz/Hatay Telefon: +90 326 642 81 24
E-Posta: sales@WoodnJoy.com

2.2 – Alıcı Bilgileri

Müşteri olarak https://www.woodnjoy.com// alışveriş sitesine üye olan/ürün alan kişi.
Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Madde 3’te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, Madde 3`te belirtilen Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını müteakip 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI`nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30(otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmek üzere gönderilir. Bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. ALICI ürün veya ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve kargodan kaynaklı bir sorun gördüğünde ürün veya ürünleri kabul etmemekle ve kargo firmasına gerekli tutanakları tutturmakla sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin teyit edilmiş olması ve bedelinin ALICI`nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6– İşbu Sözleşmeye konu ürün veya ürünlerin bedelinin ALICI tarafından kredi kartıyla ödenmesi durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından veya yetkisiz/hukuka aykırı bir kullanımdan dolayı SATICI sorumlu değildir ve ALICI’nın bu durumdan dolayı zarar uğraması halinde SATICI’yı sorumlu tutamaz. ALICI`ya ait kredi kartının ALICI`nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI`ya ödememesi halinde, ALICI`nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 5 (beş) gün içinde SATICI`ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI`ya aittir.

5.7- İşbu Sözleşmeye konu ürün veya ürünlerin bedelinin ALICI tarafından havale/eft yoluyla ödenmesi durumunda, ürün bedelinin işbu Sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın sales@WoodnJoy.com mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.4.8– SATICI mücbir sebepler, pandemi veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI`ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.9- İşbu Sözleşme, ALICI’nın ürünü satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır. 

5.10- ALICI tarafından satın alınan ürün veya ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, fikri hak, tasarım, görsel bilgi, hizmet vb. değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, uygulanamaz, yayınlamaz, satılamaz ve kiralanamaz. ALICI işbu Sözleşme ile satın aldığı ürün veya ürünlerin yasadışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.11- ALICI https://woodnjoy.com//SATICI’da aldığı ürün veya ürünleri kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olarak hukuka aykırı bir amaç için ve özellikle SATICI’nın fikir sanat telif ve sınai haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. SATICI’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır

5.12- ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13- SATICI Sözleşmeye aykırılık halinde, Sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Sözleşmesi iptal edilen ALICI haberdar edilir ve SATICI’ya yapmış olduğu ödemeler kendisine iade edilmez.

5.14- ALICI Sözleşmedeki hükümleri ihlal ederse ihlali nedeniyle cezai ve hukuki sorumluluktan şahsen sorumlu olacak ve oluşacak tüm zarar ve ziyanları tazmin edecektir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

6.1- ALICI, işbu Sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar haricinde söz konusu ürün veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü veya ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI’ya 1. Maddede yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün veya ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. SATICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra sona erer. Bu hakkın kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI’ya teslim edilen ürün veya ürünlerin anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi gerekmektedir.

6.2- Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün SATICI ‘ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI`ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  •  Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR

8.1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilebilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, adres, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; abonelik ve sipariş almak, üyelik, lisans, ürün ve hizmetleri sunmak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümünü sağlamak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesinin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.2- ALICI’NIN bilgileri ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.3- ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem vb her türlü uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.

8.4- ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek ALICI’ya yasal süresinde dönüş yapılacaktır. 

8.5- İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME


9.1- İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri/Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

9.2- İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul ve teyit edilmiş olup, bu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

9.3- Her türlü ihtilafta SATICI’nın bilgi ve belgeleri, defter ve kayıtları, dijital ortamdaki kayıtları, elektronik mesaj ve maillerinin geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğindedir. 

SATICI

 

ALICI